KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

ESKİŞEHİR KOLEJİ MEZUNLAR DERNEĞİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

Eskişehir Koleji Mezunlar Derneği, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Eskişehir Koleji Mezunlar Derneği tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Tedarikçi çalışanlarımızla aramızda doğan iş akdi çerçevesinde,
 • Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere, işlenmektedir.

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 1. Hukuki Sebep

Eskişehir Koleji Mezunlar Derneği’nin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).
 • İşlenen Kişisel Veriler
Veri İşleme Amacıİşlenen Kişisel VerilerVeri İşleme ŞartalarıVeri Toplama Yöntemleri
Eğitim, Seminer ve Konferans Düzenlenmesi, Kültür Sanat Etkinlikleri DüzenlemekAd, Soyadı, TCKN (Sertifikalı ise)m.5/2-c, m.5/2-çOtomatik yollarla
Gündemde Yer Alan İlgili Konuya İlişkin Basın Açıklaması YapılmasıAd, Soyadı, TCKN (Sertifikalı ise)m.5/2-c, m.5/2-çOtomatik olmayan yollarla
Gezi Faaliyetleri DüzenlenmesiAd, Soyadı, TCKN (Sertifikalı ise)m.5/2-ç, m.5/2-fOtomatik olmayan yollarla (Çeşitli İletişim Uygulamaları)
İnternet Sitesi’nde Fotoğraf, Video, Yazı KullanılmasıYazı Sahibinin Adı, Soyadı, Fotoğraf, Katılımcının Ad, Soyad, Videolarm.5/2-fOtomatik olmayan yollarla
Evrak Kayıtlarının Yapılması ve İlgili Birime UlaştırılmasıAd, Soyad, Tckn, İmzam.5/2-c, m.5/2-çİlgili kişinin başvurusuyla (Otomatik olmayan yollarla).
Şikayet, Talep Ve Memnuniyet Süreçlerinin YürütülmesiAd, Soyad, Telefon Numarası, E-Posta, Sorun Yaşanmış İse Sorun Detaylarım.5/2-fİlgiliden, telefon yahut mail ile (Otomatik olmayan yollarla)
Telefon Trafiği YönetimiAd, Soyad, Firma Adı, Telefon Numarasım.5/2-ç, m.5/2-fİlgilinin iletmiş olduğu bilgiler (Otomatik olmayan yollarla)
Sosyal Medya YönetimiAd, Soyad, Kullanıcı Adım.5/2-fOtomatik olmayan yollarla
Toplantı Süreçlerinin YürütülmesiAd, Soyad, Telefon Numarasım.5/2-c, m.5/2-ç m.5/2-e, m.5/2-fİlgilinin iletmiş olduğu bilgiler (Otomatik olmayan yollarla)
Bilgisayarlar, Yazıcılar, Network Ağları, İnternet, Gibi Sistemlerini, Telefon Sistemlerinin Gerektiğinde Bakımlarının Yapılması.Bakımı yapılan cihazın içerdiği tüm kişisel verilerBakımı yapılan cihazın içerdiği tüm kişisel verilerİlgili Cihazlar ve Sistemler Üzerinden
Güvenlik Kamera Kaydı AlınmasıSes ve Görüntüm.5/2-ç, m.5/2-fOtomatik yollarla
Whatsapp ve Mail Grubunun KurulmasıAd, Soyad, Telefon No, Mail adresim.5/2-ç, m.5/2-fÜye Kayıt Formu
Üyelere SMS gönderilmesiAd, Soyad, Telefon No  m.5/2-fÜye Kayıt Formu
Üyelere yönelik etkinlik ve dernek faaliyetleri gerçekleştirmekAd, Soyad, Telefon No, Mail adresim.5/2-ç, m.5/2-fOtomatik ve otomatik olmayan yollarla.
Dönem temsilcileri arasındaki koordinasyonun sağlanmasıAd, Soyad, Telefon No, Mail adresim.5/2-ç, m.5/2-fOtomatik olmayan yollarla.
Öğrencilere Burs VerilmesiAd, Soyadı, TCKN, Eğitim Bilgileri, E-posta ve Cep Telefonu, Aile Bilgileri, Finansal Bilgiler, Fotograf,m.5/2-c, m.5/2-çOtomatik yollarla
Veri Aktarım AmacıAktarılan Kişisel VerilerAktarılan Alıcı Grupları
  Dernekler Bilgi Sistemi

Kişisel Verilerin Yurtiçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarım AmacıAktarılan Kişisel VerilerAktarılan Alıcı Grupları
Yasal Yükümlülüklerin Yerine GetirilmesiAd, Soyad, T.C. Kimlik No, Cinsiyet, Telefon No, AdresDernekler Bilgi Sistemi
Üyeler arası iletişim ve koordinasyonun sağlanmasıAd, Soyad, E-Posta, Telefon NumarasıE-Posta ve Whatsapp Grubunda Bulunan Dernek Üyeleri
 • Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Yurtdışına aktarım bulunmamaktadır.

 • İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler, Eskişehir Koleji Mezunlar Derneği’nin aşağıda belirtilen adresine noter aracılığıyla gönderecekleri ihtarname, kimliğini ispatlayıcı belge ile e-posta veya kimlik ibrazında bulunarak şahsen başvuru yöntemiyle;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Eskişehir Koleji Mezunlar Derneği’ne ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Bilgilerinize sunarız.

Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi : …org.tr

Telefon Numarası :

Adres :

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÜYE AYDINLATMA METNİ

Eskişehir Koleji Mezunlar Derneği, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Eskişehir Koleji Mezunlar Derneği tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Tedarikçi çalışanlarımızla aramızda doğan iş akdi çerçevesinde,
 • Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere, işlenmektedir.

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 1. Hukuki Sebep

Eskişehir Koleji Mezunlar Derneği’nin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).
 • İşlenen Kişisel Veriler
Veri İşleme Amacıİşlenen Kişisel VerilerVeri İşleme ŞartalarıVeri Toplama Yöntemleri
Üyeliğin GerçekleştirilmesiAd, Soyad,Telefon No., T.C. Kimlik No., Doğum yeri, Doğum Tarihi, Meslek, Kurum, İş adresi, İş telefonu, cep Telefonu nu., e-posta, Referans adı, soyadı, telefon numarası,m.5/2-c, m.5/2-çOtomatik yollarla

Kişisel Verilerin Yurtiçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarım AmacıAktarılan Alıcı Grupları
Yasal Yükümlülüklerin Yerine GetirilmesiMahkemeler, Kolluk Kuvvetleri, Vergi Dairesi, YMM, Emniyet Müdürlüğü, Avukat
 • Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Yurtdışına aktarım bulunmamaktadır.

 • İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler, Eskişehir Koleji Mezunlar Derneği’nin aşağıda belirtilen adresine noter aracılığıyla gönderecekleri ihtarname, kimliğini ispatlayıcı belge ile e-posta veya kimlik ibrazında bulunarak şahsen başvuru yöntemiyle;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Eskişehir Koleji Mezunlar Derneği’ne ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Bilgilerinize sunarız.

Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi : www.kolej.es

Telefon Numarası : 0 554 252 74 04

Adres : Kırmızıtoprak Mh. Ilgaz Dağı Sk. No:9/2 Odunpazarı/Eskişehir